RI&E Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Veiligheid, gezondheid en welzijn vormen de drie onderzoeksgebieden van een RI&E. Veel werknemers werken tegenwoordig onder hoge druk. Dit heeft effect op hun mentaal functioneren en algeheel welzijn. Het kan het plezier in het werk verminderen, werknemers kunnen uitvallen met psychische klachten, maar ook de werksfeer en productiviteit kunnen hieronder lijden.

Daarnaast verplicht de Arbowet elke organisatie om beleid te voeren op dit onderwerp, ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genaamd. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is de belasting die effect heeft op de mentale gezondheid in het werk. Concreet kan het om factoren in de werksituatie die werkstress veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een te hoge werkdruk of ongewenst gedrag. Het is in het belang van zowel de medewerkers als de organisatie deze risicofactoren goed te beheersen. Zorg van de Zaak kan u hierbij ondersteunen.

Risico’s in kaart van psychosociale arbeidsbelasting

Samen met een arbeids- en organisatie deskundige van Zorg van de Zaak wordt de uitvoering van deze RI&E afgestemd op uw situatie, en afgestemd op uw wensen en behoeften. U kunt kiezen uit een basisinventarisatie of een verdiepend onderzoek. Voor beide typen inventarisaties wordt het Werkstressoren – en energiebronnen model (WEB) als theoretisch kader gehanteerd.

Basisinventarisatie
Wanneer er weinig tot geen signalen zijn van een sterk verhoogde PSA en/of een laag arbeidsverzuim. Opties:

 • Individuele interviews gericht op ervaren energie- en stressbronnen in het werk
 • Themabijeenkomst(en) waarbij op een positieve, oplossingsgerichte en vooral interactieve manier verdieping wordt geven aan psychosociale arbeidsbelasting:
  • Wat is er al bereikt in positieve zin?
  • Waar krijgen de medewerkers energie van en wat vreet energie?
  • Hoe uit dit zich (soorten stress)?
  • Wat zijn de batterij-opladers (werkplezier) en de gevolgen?
  • Wat hebben de medewerkers nodig om nog meer voldoening te halen uit hun werk?

De themabijeenkomsten geven daarbij input voor het kwalificeren van risico’s, het vaststellen van prioriteiten in het opstellen van aanvullende maatregelen en vervolgstappen (plan van aanpak).

 • Verkorte digitale vragenlijst PSA waarbij ook een combinatie mogelijk is
  met interviews / themabijeenkomsten.

Verdiepend onderzoek
Wanneer er signalen zijn van een sterk verhoogde PSA en/of een hoog arbeidsverzuim wordt een uitgebreide digitale vragenlijst PSA ingezet waarbij ook een combinatie mogelijk is met interviews / themabijeenkomsten. De onderzochte thema’s zijn opgenomen in de bijlage. Met behulp van statische analyses wordt het effect onderzocht van de stress-, energie- en persoonlijke hulpbronnen op de ervaren werkstress. Dit effect bepaalt samen met de hoogte scores op de diverse hulpbronnen, de kwalificatie en maakt het mogelijk om gerichte vervolginterventies in te zetten om PSA te verlagen. De uitkomsten van het vragenlijstonderzoek worden verwerkt tot een groepsprofiel voor de totale organisatie waarbij bij voldoende respons (N≥15), tevens wordt gekeken naar significante verschillen tussen vooraf gedefinieerde subgroepen.

Kosten en doorlooptijd
Wij maken altijd een offerte op maat voor u, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.  De doorlooptijd is afhankelijk van de inhoud van het traject en wordt in overleg met u bepaald.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de diensten van Zorg van de Zaak? Stuur dan een email naar
infoexperts@zorgvandezaak.nl of bel naar (030)2123890

RI&E offerte aanvragen