experts is onderdeel van

close

Psychosociale arbeidsbelasting

Ruim 1,1 miljoen werknemers hebben jaarlijks te maken met grensoverschrijdend gedrag en 1 op de 3 medewerkers heeft last van werkdruk. De combinatie van hoge werkdruk en ongewenst gedrag verdubbelt de kans op psychische klachten. Er is dan sprake van psychosociale arbeidsbelasting; een belangrijke oorzaak van verzuim.

Bij 70 procent van de langdurige ziekmeldingen, spelen, naast gezondheidsproblemen, ook andere kwesties een rol. Als er thuis bij je medewerkers iets heftigs gebeurt heeft dit invloed op hun werk. Ook kunnen zij werkproblemen meenemen naar huis. Het gaat dan bijvoorbeeld om werkdruk of onenigheid op de werkvloer.

Aanpak en preventie van psychosociale arbeidsbelasting
Wij vragen zowel in onze dienstverlening als in speciale campagnes al meerdere jaren aandacht voor de aanpak en preventie van psychosociale arbeidsbelasting. Al vele jaren werken we samen met FC Utrecht om maatschappelijke en preventieprogramma’s te ontwikkelen. De campagne ‘Sterker op het werk’, waarbij FC Utrecht-spelers en -staf voor de camera openhartig vertelden over werk en privé, is hier een sprekend voorbeeld van. Ook in onze campagne ‘Beter inzetbaar’ vroegen we aandacht voor privé- en leefstijlproblematiek.

Deze campagnes nodigden organisaties uit met hun medewerkers in gesprek te gaan over de effecten van psychosociale arbeidsbelasting en het belang van sociale veiligheid. Onze Zorg van de Zaak Experts hebben hen ondersteund bij het voeren van deze gesprekken.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Door een multidisciplinaire aanpak kunnen de Zorg van de Zaak Experts jouw organisatie of individuele medewerkers helpen bij het oplossen van psychosociale arbeidsbelasting en het bereiken van een sociaal veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit vanuit een integrale benadering, omdat werkdruk en ongewenste omgangsvormen elkaar beïnvloeden.

Onze aanpak van psychosociale arbeidsbelasting bestaat uit 4 stappen, die afhankelijk van jouw vraag en de grootte van je organisatie, verschillend in omvang en inhoud worden ingevuld:

Stap 1. Doorlichting: Wat is er aan de hand?
Een van onze Zorg van de Zaak Experts verdiept zich in reeds bekende organisatie-informatie, bijvoorbeeld RI&E, PSA, medewerkeronderzoek en verzuimgegevens. Ook houdt hij of zij enkele interviews met sleutelfiguren binnen jouw organisatie. Deze doorlichting leidt tot een analyse en advies, weergegeven in een prioriteitenmatrix. Zo wordt duidelijk wat er zou kunnen verbeteren op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting.

Stap 2. Ontwikkeling: Waar staan we nu en waar willen we heen?
Op basis van de uitkomsten van de doorlichting stelt de Zorg van de Zaak Expert samen met jou een plan van aanpak op, met een beschrijving van de gewenste situatie en wat nodig is om daar te komen. We starten met een nulmeting van de psychosociale arbeidsbelasting en een organisatiebrede kick-off. Dit kan op een laagdrempelige manier, of in ludieke vorm.

Stap 3. Implementatie: Hoe gaan we het plan uitvoeren?
Deze stap bestaat uit vijf aspecten:

  • bewustwording van psychosociale arbeidsbelasting
  • communicatie
  • kennis en vaardigheden
  • interventie
  • beleidsontwikkeling

Hierbij ondersteunt de Zorg van de Zaak Expert op organisatieniveau jouw visie en beleidsontwikkeling en het bijbehorende communicatietraject wat betreft de aanpak en preventie van psychosociale arbeidsbelasting. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld ten behoeve van een PSA-risicobeoordeling. Op team- en individueel niveau ontwikkelt de Expert bij zowel je leidinggevenden als je medewerkers kennis en vaardigheden met trainingen en coaching. Zo nodig worden interne deskundigen, zoals je preventiemedewerker en interne vertrouwenspersonen, opgeleid, of worden extra faciliteiten ingericht.

Bij deze interventies maakt onze Zorg van de Zaak Expert onder andere gebruik van awareness workshops, toolkaarten voor het bespreekbaar maken van werkdruk, ongewenste omgangsvormen en werk-privé-onbalans en spelvormen die in teams kunnen worden ingezet. Hoofddoel hierbij is preventie en vroegsignalering van psychosociale arbeidsbelasting.

De verbeterinterventies vinden in twee perioden plaats. Door de interventies in twee achtereenvolgende perioden aan te bieden, kan binnen je organisatie een controlegroep gevormd worden. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van de interventies voor jouw organisatie meten.

Stap 4 Evaluatie: Hebben we bereikt wat we wilden?
Om de effectiviteit van het ingezette traject en de voortgang te meten, zetten we verschillende evaluatie-instrumenten in. Na afloop van de tweede ronde interventies wordt opnieuw, op dezelfde manier als tijdens de kick-off, een meting van de psychosociale arbeidsbelasting uitgevoerd. Ook na een half jaar voeren we nog een nameting uit.

Voorbeeld uit de praktijk: psychosociale arbeidsbelasting, van ongewenst naar gewenst gedrag
Bij een van onze opdrachtgevers was sprake van ongewenst gedrag. Ook werd verhoogde werkdruk ervaren als gevolg van een reorganisatie. Na een uitgebreide intake en doorlichting hebben we de opdrachtgever geadviseerd om de psychosociale arbeidsbelasting integraal aan te pakken. Dit betekende helderheid over het gewenste gedrag, de beoogde resultaten en ieders rol daarin.

Ook hebben we geadviseerd een projectgroep psychosociale arbeidsbelasting in te stellen, waarin naast een vertegenwoordiger van de directie en P&O/preventiemedewerker, ook een OR-lid, een medewerker en een manager zitting zouden hebben. Na een kick-off, waarbij de gewenste situatie werd geformuleerd, hebben onze Zorg van de Zaak Experts op alle niveaus van de organisatie trainingen en voorlichting over de verschillende thema’s verzorgd.

De interactieve workshops waren gericht op bewustwording van de psychosociale arbeidsbelasting, het ongewenste gedrag en de stresssignalen. Ook werden handvatten gegeven wat medewerkers kunnen doen wanneer er sprake is van onbalans of ongewenste omgangsvormen en hoe zij elkaar hierop kunnen aanspreken. Daarnaast is er een klachtenregeling opgesteld en is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Ook hebben we afspraken gemaakt om de werkdruk beter te reguleren.

Het management heeft de gekozen aanpak van psychosociale arbeidsbelasting niet alleen actief uitgedragen en ondersteund, maar heeft ook zelf voortdurend het goede voorbeeld gegeven. Daarnaast is het plan van aanpak een levend document geworden, waarvan de directie tweemaal per jaar, in samenspraak met de projectgroep, de voortgang monitort. Zo nodig worden vervolgactiviteiten ingezet. Niet alleen is hierdoor een cyclisch beleidsproces ontstaan op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, ook bleek uit het laatste medewerkeronderzoek dat het werkplezier aanzienlijk was verbeterd.

Meer informatie over de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting?
Wil je meer weten over onze aanpak en preventie van psychosociale arbeidsbelasting? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht