Inspectie SZW wil komende jaren meer bewustwording veiligheid in bedrijven

HANDHAVING – Werkgevers en werknemers zouden zich meer bewust moeten zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. Onder andere door zich actief in te zetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden. Dat staat in het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 die minister Koolmees (SZW) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Thema’s

De inspectiedienst krijgt vijftig miljoen euro extra per jaar. Dit bedrag zal onder andere worden gebruikt om extra inspecteurs en rechercheurs te werven. ‘De inspectiedruk neemt hierdoor aanzienlijk toe: we bereiken meer bedrijven met onze interventies dan voorheen’, aldus Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Thema’s waarop de inspecteurs en rechercheurs worden ingezet zijn:

  • De bevordering van eerlijk werk, waaronder het voorkomen van arbeidsuitbuiting en onderbetaling.
  • De borging van de procesveiligheid en bestrijding van acute en chronische blootstellingrisico’s aan gevaarlijke stoffen bij zowel Brzo-bedrijven als overige (chemische) bedrijven.
  • Het herstellen van de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werken. Er wordt daarbij ingezet op de verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen.

Werkgeverspiramide

Het meerjarenplan is gebaseerd op een verbeterde objectieve risico- en omgevingsanalyse, aldus Kuipers. ‘We wegen nu ook het perspectief van burgers mee: wat zijn volgens hen de belangrijkste risico’s
op de arbeidsmarkt voor de Inspectie om op te treden.

De Inspectie werkt vanuit de visie dat de meeste werkgevers zich aan de wet kunnen en willen houden en zich een goed werkgever tonen. Deze werkgevers vormen de solide basis van de ‘werkgeverspiramide’. In de top van de piramide bevinden zich criminele werkgevers, die willens en wetens de wet overtreden. Daartussen bevinden zich werkgevers die zich wel aan de regels willen houden, maar dat (nog) niet kunnen en een groep werkgevers die wetten af en toe bewust overtreedt.’

Kuipers geeft aan dat de Inspectie met name capaciteit en middelen in gaat zetten op de meest risicovolle situaties en bedrijven, ‘de top van de piramide’.

Programma’s

De Inspectie SZW gaat het aantal programma’s terugbrengen van 24 naar 17. De programma’s worden wel verbreed. Zo lag bijvoorbeeld bij de risico’s van industriële arbeid de focus op de sector metaal. De inspectiedienst gaat een breder programma starten dat zich in meerdere branches richt op de risico’s van industriële arbeid, waaronder de afvalbranche.

Het programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen zal in 2019 en 2020 worden omgevormd tot een “deskundig dedicated team” voor de aanpak van gevaarlijke stoffen. Hierbij staat volgens Kuipers een arbeidsmarktbrede aanpak centraal. Het borgen van procesveiligheid moet acute blootstelling aan gevaarlijke stoffen en chronische blootstelling aan de carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reproductietoxische stoffen voorkomen. Ook gaat het om Chroom VI, kwartsstof en lasrook in andere sectoren.