close

Klachtenregeling

Klachtenregeling Zorg van de Zaak arbodienst werkgevers

Indienen van een klacht

Zorg van de Zaak streeft ernaar haar klanten zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Bent u toch niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u dit melden aan de medewerker waarover u ontevreden bent of aan uw vaste contactpersoon (accountmanager). Onze medewerker zal uw klacht oppakken en zorg dragen voor een juiste behandeling.

We vragen u uw klacht het liefst schriftelijk en zo volledig mogelijk omschreven in te sturen via

klachten@zorgvandezaak.nl. Vermeld duidelijk uw naam, bedrijf, adres, telefoonnummer, mailadres, zodat we u een goede terugkoppeling kunnen geven. Binnen een week ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw klacht.

Behandeling

Uw klacht wordt vervolgens binnen vier weken afgehandeld. U ontvangt dan een brief met vermelding van de klacht, de conclusie en de eventuele corrigerende maatregelen. Indien we de klacht niet binnen vier weken kunnen behandelen, stellen we u daarvan schriftelijk op de hoogte.

1e beroepsmogelijkheid

Mocht u nog steeds ontevreden zijn, dan kunt u dit binnen één kalendermaand schriftelijk kenbaar maken aan de Algemeen directeur Zorg van de Zaak. We nemen uw klacht opnieuw in behandeling en u krijgt de gele-genheid uw klacht nogmaals mondeling toe te lichten. Van dit gesprek stellen we een gespreksverslag op, waarvan u een afschrift ontvangt. Indien u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, ontvangt u binnen twee weken een schriftelijke beslissing van de behandelaar van de klacht.

2e beroepsmogelijkheid

Wanneer u van mening bent dat onze behandeling van uw klacht na de 1e beroepsmogelijkheid niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten. Meer informatie daarover vindt u op de website ga.klachtregeling.nl.

Uitzonderingen

Er zijn situaties waarop onze klachtenprocedure niet van toepassing is:

 Bent u het niet eens met het medisch oordeel van onze arts over het wel of niet arbeidsongeschikt zijn van uw werknemer? Een werkgever kan een ‘Deskundigenoordeel’ aanvragen bij het Uitvoeringsverze-keringen (UWV). Hier zijn kosten aan verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.uwv.nl .

 Heeft u vragen of opmerkingen over een factuur dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer dat op de factuur staat.

 Meent u financiële schade te hebben geleden door het handelen of nalaten van een van onze mede-werkers, dan kunt u een aansprakelijkstelling richten aan de afdeling Juridische Zaken via

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht