close

ATEX Onderzoek / Explosiegevaar

Bedrijven in Nederland dienen te voldoen aan de verplichtingen uit de ATEX-richtlijn. Dit is een  Europese richtlijn die betrekking heeft op de explosieveiligheid van installaties en bedrijfsonderdelen.

Explosies ontstaan door een mengsel van brandbare stoffen, gassen, nevels, poeders, onder normale atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich razendsnel verspreid. Explosies gaan gepaard met grote drukverschillen en extreme hitte.

Bedrijven dienen in het kader van deze ATEX-richtlijn een Explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. Dit document bevat de inventarisatie van de explosieveiligheid binnen het eigen bedrijf, de aard van de stoffen, de gevarenzones, de duur en de frequentie waarin de risicovolle atmosfeer heerst en de nodige maatregelen om eventueel explosiegevaar te beperken, of te voorkomen door het wegnemen van de bron (indien mogelijk), het inperken in de omhulling, werken onder zuurstofarme condities, wegnemen van ontstekingsbronnen of bronnen met een passend beschermingsniveau, aanbrengen schade reductie voorzieningen (explosieluiken, flame arresters etc.)

We onderscheiden de ATEX 153 (sociale richtlijn, veiligheid voor de gebruikers, voorheen ATEX 137) en de ATEX 114 (product richtlijn, veilig ontwerp van een machine/installatie, voorheen ATEX 95).

Tezamen hebben deze twee richtlijnen tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

Meestal is in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie vastgesteld dat er in het bedrijf mogelijk sprake is van explosiegevaar als gevolg van aanwezig stof, damp of gas. Er vindt een gesprek/bezoek plaats over de mogelijke explosie risicovolle situaties in het bedrijf. Op basis hiervan wordt een offerte uitgebracht voor het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument (EVD). Het EVD beschrijft de aanwezige productieomstandigheden en -middelen, de vereiste veiligheidsmaatregelen, en daar waar nodig worden de nog te nemen maatregelen beschreven om aan de vereiste situatie te voldoen.

Resultaten:

  • U voldoet aan de verplichte wet- en regelgeving.
  • Kostenbesparing door het reduceren en/of voorkomen van explosiegevaar.
  • Adviezen op maat om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • De werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanning heeft geleverd om explosierisico’s aan te pakken.

Kosten

Wij maken altijd een offerte op maat voor u, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.

Meer informatie over het ATEX onderzoek?
Wil je meer weten over onze ATEX onderzoeken? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht